Project omschrijving

Profiel van-Werk-naar-Werk (vWnW) regisseur

VNO-NCW en MKB-Nederland zien begeleiding van mensen die met ontslag bedreigd worden, naar een nieuwe baan als een krachtige ontwikkeling voor een beter functionerende arbeidsmarkt. Door mensen van werk-naar-werk te begeleiden wordt uitval in een uitkering voorkomen, blijft kennis behouden en kunnen vacatures worden vervuld. Samen met vele partners geven wij daarom mede vorm aan de crisisdienstverlening Van Werk naar Werk. Hiervoor wordt een projectorganisatie ingericht binnen Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, waarin onder andere zogeheten regisseurs werkzaamheden zullen uitvoeren.

De regisseur verbindt branches/sectoren, werkgevers(verenigingen) en arbeidsmarktprofessionals om transitiesporen voor met name van Werk naar Werk te faciliteren. De regisseur werkt in dit verband ook samen met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). De regisseur is de Haarlemmerolie in dit proces door de kennis die landelijk en regionaal wordt verzameld te bundelen, te ontsluiten en te delen. Centraal kennispunt is daarbij het informatiecentrum van-werk-naar-werk dat de werkgeversorganisaties inrichten. De regisseur draagt zorg voor een vroegtijdige koppeling van relevante partijen die oplossingen in het kader van vWnW mogelijk maken met als doel ongewenste werkloosheid te voorkomen.

De vWnW-regisseur heeft zicht op bestaande instrumenten (menukaart), branche- en sectorafspraken en -middelen en stimuleert de gewenste inzet daarvan bij werkgevers. Hij werkt daartoe samen met regionale partijen. De vWnW-regisseur signaleert voortgang en knelpunten in de uitvoering door arbeidsmarktprofessionals. De regisseur doet dit op proactieve wijze en maakt zo de inzet van VNO-NCW en MKB-Nederland zichtbaar in de regio.

Dit betekent voor het profiel het volgende:

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Sterk regionaal netwerk binnen ondernemerskring
 • Aantoonbare ervaring met het verzamelen en analyseren van beschikbare arrangementen, instrumenten en dergelijke, vertaling daarvan tot ontsluitbare / deelbare informatie op het gebied van (zij)instroom (zowel regionaal als nationaal)
 • In staat tot het voeren van (advies) gesprekken met werkgevers
 • Goed netwerk binnen de HRM-dienstverleners
 • Goed netwerk en reputatie binnen specifieke sectoren/branches
 • Goed ontwikkelde presentatievaardigheden
 • Resultaatgerichtheid met oog voor de relatie
 • Kennis sociaal domein/regionale arbeidsmarkten

Taken & verantwoordelijkheden

 • Vertegenwoordiging richting uitvoering RMT’s, uitdragen van beleid en kader stellend in de samenwerking, heeft afstemming over de dienstverlening richting werkgevers(nemers).
 • Neemt deel aan het vacature overleg in de RMT’s.
 • Haal- en brengplicht knelpunten, innovaties en best-practices richting informatiecentrum.
 • Aanspreekpunt & Trekker voor bedrijven en koepels/verenigingen in de regio als het gaat om vWnW.
 • Uitdragen vWnW beleid binnen de regionale VNO-NCW/MKB organisatie.
 • Verantwoordt activiteiten en levert adequate managementinformatie.
 • Regelmatig overleg/afstemming met regionale vereniging.
 • Neemt deel aan regisseursoverleg.
 • Heeft goed zicht op regionale werkgeversnetwerken, haalt issues op en draagt mogelijkheden aan.

Context
De regisseur maakt onderdeel uit van de projectorganisatie en rapporteert aan de landelijke projectleiders. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met regionale vertegenwoordigers van VNO-NCW of MKB-Nederland, dan wel regionale vertegenwoordigers van brancheverenigingen.

Het betreft een functie voor gemiddeld 20 uur per week tot einde 2021 met een mogelijke verlenging tot eind 2022. De functie kan worden ingevuld door professionals die tijdelijk worden gedetacheerd, of door zelfstandigen.

vWnW is een project van de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! De stichting zet zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor, namens en met ondernemers. De stichting is opgericht door VNO-NCW en MKB-Nederland.

U kunt uw interesse, uiterlijk 1 oktober 2021, kenbaar maken door te reageren naar info@nlom.nl.

Kenmerk: vWnW regisseur